آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب فصل پائیز

پائیز

پائیز ابن سیرین می‌گوید: چنانچه در بیداری فصل پاییز باشد، تعبیر فصل پاییزدر خواب، «پادشاه» می‌باشد.اگر در خواب ببینی فصل پاییز است و هوا نامعتدل می‌باشد، طوریکه که از سرما و گرما مردم دچار رنج و ضرر شده‌اند، تعبیرش این است که پادشاه به…
متن دوم