آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب فریاد زدن

بانگ – سایر موارد

سایر موارد ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی فریاد گریه کردن می‌آید، تعبیرش این است که شاد و خوشحال می‌شوی. اگر ببینی فریاد زاری می‌آید ، یـعـنـی حاجت و خواسته تو برآورده می‌شود و بر دشمن پیروز می‌شوی. اگر ببینی صدای ناله کردن می‌آید ،…
متن دوم