آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب فروش لباس

لباس – فروش و معامله لباس

فروش و معامله لباس تعبیرگری می‌گوید: تعبیر لباس‌فروش، مردی خطرناک است، زیرا بهای لباس "پول" است که با آن معامله انجام می‌شود و تعبیر "پول" هم مکر و حیله می‌باشد و هیچ خیری در آن وجود ندارد، ولی اگر به جای پول چیز دیگری به عنوان بهای لباس…
متن دوم