آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب فروش شراب

شراب – فروش شراب

فروش شراب تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی شراب می‌فروشی، تعبیرش این است که چیزی حرام خواهی فروخت.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیر شراب فروش، انسانی است که دائماًً به دنبال دعوا و درگیری و فتنه می‌باشد. فروش شراب
متن دوم