آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب فروش زمین

زمین – سایر موارد

سایر موارد جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی زمین، خودش را گسترده و بزرگتر کرده است، تعبیرش این است که عمر صاحب زمین طولانی می‌شود.اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی در بین زمینی سرگشته و حیران شده‌ای و در آنجا از زمین گل درآمده بود،…
متن دوم