آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب فرزند دختر

دختر – سایر موارد

سایر موارد ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی دختر تو ناقص می‌باشد، تعبیرش این است که دچار غم و اندوه و نگرانی می‌شوی و حال و روز تو بدتر خواهد شد.اگر ببینی دختری را برداشته‌ای و می‌بری، یـعـنـی خیر و نعمت به دست می‌آوری.اگر ببینی…
متن دوم