آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب فراخی

فراخی

فراخی ابن سیرین می‌گوید: به طوری کلی تعبیر چیزهای تنگی که فراخ و باز شده است، گشایش در کارها می‌باشد.اگر در خواب ببینی خانه یا مغازه تو بزرگ شده است، تعبیرش این است که رزق و روزی تو زیادتر می‌شود .اگر ببینی از جای تنگ، به جای باز و بزرگ و…
متن دوم