آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب فراخی سینه

سینه – فراخی یا روشنایی سینه

فراخی یا روشنایی سینه ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی سینۀ تو فراخ و باز شده است، تعبیرش این است که کارها و امور تو ساخته و پرداخته می‌شود .ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی روشنی به سینۀ تو افتاده و روشن شده است، تعبیرش این…
متن دوم