آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب فحش

فحش

فحش ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی به کسی فحش و ناسزا می‌دهی، تعبیرش این است که آن شخص بر تو غلبه کرده و کامیاب و موفق می‌شود.ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب فریاد فحش شنیده باشی، یـعـنـی مساله ناخوشایندی برای تو بوجود خواهد آمد،…

خشم گرفتن

خشم گرفتن ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی برای رضای خدا به خشم آمده‌ای، تعبیرش خوب بودن تو می‌باشد. اگر ببینی کسی را با خشم و عصبانیت به درستکاری در دین و ایمان فرامی‌خوانی، یـعـنـی او را به فساد و راه بد دعوت می‌کنی .ابن سیرین…
متن دوم