آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب فتیله

نفت

نفت تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی به خودت نفت مالیده‌ای، تعبیرش این است که با زنی بدکردار آمیزش می‌کنی و ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: چیز حرام مصرف می‌کنی.ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خواب خم نفت ، مردی پست و چرکین و کثیف…

فتیله

فتیله ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب فتیله، رئیس و کارفرما می‌باشد، ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید: تعبیر فتیلۀ روشن، رئیس و کارفرمائی است که مردم به او خدمت می‌کنند، ولی اگر فتیله روشن نباشد، تعبیرش بر عکس حالت قبلی است. فتیله
متن دوم