آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب فتنه

فتنه

فتنه ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی در جائی فتنه پدید آمده است، تعبیرش این است که مردم آن مکان به فساد و نافرمانی از خداوند می‌پردازند.اگر ببینی فتنۀ جائی از بین رفته است، یـعـنـی مردم آنجا توبه کرده و به خدا بازمی‌گردند. فتنه
متن دوم