آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب غوره خرما

خرما – طلع و غوره خرما

طلع و غوره خرما ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی طلع داری، تعبیرش این است که صاحب فرزند می‌شوی،‌‌‌‌‌ و اگر ببینی آن را خورده‌ای تعبیرش مال و نعمت می‌باشد. اگر ببینی طلع‌های فراوانی داری و از آن‌ها می‌خوری، ولی به کسی نمی‌دهی، یـعـنـی…
متن دوم