آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب غلاف

غلاف

غلاف تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی شمشیر یا کارد را از غلاف بیرون کشیده‌ای، تعبیرش این است که زن تو فرزندی پسر به دنیا می‌آورد، جابر مغربی نیز می‌گوید: اگر ببینی کارد را از غلاف بیرون کشیده‌ای، یـعـنـی زن تو فرزندی پسر به دنیا…

خنجر

خنجر ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی خنجر در دست داری، تعبیرش این است که با کسی درگیری و دشمنی پیدا می‌کنی. اگر ببینی خنجر شکسته یا آن را از دست داده‌ای، تعبیرش این است که دشمنی بین شما از بین رفته و صلح می‌شود.اگر ببینی با خنجر…
متن دوم