آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب غسل

غسل کردن

سایر موارد ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خواب انجام غسل جنابت، پاکی دین و ایمان می‌باشد و هر کم و زیادی که در غسل ببینی، تعبیرش به پاکی دین و ایمان برمی‌گردد.اگر در خواب ببینی در حمام غسل جنابت کردی و لباس پاکیزه پوشیدی و بیرون آمدی،…

جنب بودن

جنب بودن تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی جنب می‌باشی، تعبیرش این است که در حرام دچار آشفتگی و سرگردانی می‌شوی، بعضی از تعبیرگران نیز می‌گویند: یـعـنـی به سفر می‌روی به خواستۀ دنیایی خودت می‌رسی، ولی بعد کار تو دچار تباهی خواهی…
متن دوم