آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب غسل میت

مرده – غسل میت

غسل میت جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی مرده‌ای و تو را غسل کرده‌اند، تعبیرش این است که دین و ایمان تو ثابت و محکم خواهد بود، ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر زن حامله‌ای این خواب را ببیند، یـعـنـی صاحب فرزند پسر می‌شود. غسل میت

غسل میت

غسل میت جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی مرده‌ای و تو را غسل کرده‌اند، تعبیرش این است که دین و ایمان تو ثابت و محکم خواهد بود، ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر زن حامله‌ای این خواب را ببیند، یـعـنـی صاحب فرزند پسر می‌شود. غسل میت

حنوط (کافور و…)

حنوط (کافور و...) منظور از حنوط، کافور و عطرهایی مثل مشک، عنبر، عود و... که به مرده می‌زنند. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی حنوط خوب و خوشبو باز کرده‌ای، تعبیرش تحسین و ستایش از طرف مردم می‌باشد، ولی خطرناک خواهد بود، بعضی از…
متن دوم