آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب غرق شدن اموال

غرق شدن اموال

غرق شدن اموال جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی کشتی تو به ته دریا رفته است، تعبیرش این است که از «پادشاه» قوت و نیروی تمام و کمالی به دست می‌آوری.اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی آب رودخانه زمین تو را غرق کرده و کشت تو را از بین…
متن دوم