آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب غربال

غربال (الکی که سوراخهای درشت دارد)

غربال (الکی که سوراخهای درشت دارد) ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب غربال، خدمتکاری تمیز می‌باشد.اگر ببینی غربال نو داری، تعبیرش این است که خدمتکار یا «کنیزک» پاکیزه‌ای به دست می‌آوری .اگر ببینی غربال خود را از دست داده‌ای، یـعـنـی خدمتکار از…
متن دوم