آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب عید فطر

عید

عید ● عید قربان: ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی عید قربان شده است، تعبیرش این است که با مردم عاقل سر و کار پیدا می‌کنی. ● عید فطر: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی عید فطر شده است، یـعـنـی شخص زاهد و پرهیزکاری به تو سود و منفعت معنوی…
متن دوم