آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب عود

عود

تعبیرهای کلی ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب عود، مردی لطیف و زیبا می‌باشد.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی عود خام داری، تعبیرش این است که«پادشاه» چیزی به تو عطا می‌کند و هر چه عود بیشتر باشد تعبیرش این است که سود و منفعت بیشتری…

عنبر

عنبر تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی عنبر داری، تعبیرش این است که به اندازه آن به سود و منفعت می‌رسی.اگر ببینی به کسی عنبر داده‌ای، یـعـنـی باعث آسایش و راحتی او می‌شوی.اگر ببینی عنبر خود را از دست داده‌ای، یـعـنـی دچار ضرر و زیان…
متن دوم