آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب عنبر

مُشک

مُشک تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی مشک داری، تعبیرش این است که مردم تو را تحسین و ستایش می‌کنند.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی نافه‌ای مشک بیرون آورده‌ای، یـعـنـی با زنی ثروتمند ازدواج می‌کنی، یا اگر عالم و دانشمند هستی و این خواب را…

عنبر

عنبر تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی عنبر داری، تعبیرش این است که به اندازه آن به سود و منفعت می‌رسی.اگر ببینی به کسی عنبر داده‌ای، یـعـنـی باعث آسایش و راحتی او می‌شوی.اگر ببینی عنبر خود را از دست داده‌ای، یـعـنـی دچار ضرر و زیان…
متن دوم