آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب علم و حکمت

علم و حکمت

علم و حکمت ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی علم دین و شریعت یاد می‌گیری، تعبیرش این است که «پادشاه»می‌شوی. اگر ببینی علم و حکمت می‌خوانی، یـعـنـی توفیق پیدا می‌کنی که قرآن بخوانی. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی کتاب حکمت می‌خوانند و…

عقل و خرد

عقل و خرد جابر مغربی می‌گوید: تعبیر دیدن عقل، پدر و مادر می‌باشد، بطوریکه اگر آن‌ها غایب هستند و حضور ندارند، یـعـنـی دوباره آن‌ها را می‌بینی، ولی اگر از دنیا رفته‌اند، یـعـنـی دعا و صدقات و خیرات تو به آن‌ها می‌رسد.تعبیرگری می‌گوید: اگر…
متن دوم