آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب عقیق

عقیق

عقیق ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی عقیق داری، تعبیرش این است که از شخص بزرگی به تو سود و منفعت می‌رسد، ولی اگر ببینی عقیق خود را از دست داده‌ای، تعبیرش بر عکس حالت قبلی می‌باشد.اگر ببینی دارای مقدار فراوان و انبوهی از عقیق هستی،…

جزع

جزع تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی جزع داری یا کسی به تو داده است، تعبیرش این است که با زنی که حالش آشفته و پریشان است ازدواج می‌کنی. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی جزع سفید و روشن داری، یـعـنـی با زنی زیبا، عفیف و پاکدامن و امانت‌دار…
متن دوم