آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب عقل و خرد

عقل و خرد

عقل و خرد جابر مغربی می‌گوید: تعبیر دیدن عقل، پدر و مادر می‌باشد، بطوریکه اگر آن‌ها غایب هستند و حضور ندارند، یـعـنـی دوباره آن‌ها را می‌بینی، ولی اگر از دنیا رفته‌اند، یـعـنـی دعا و صدقات و خیرات تو به آن‌ها می‌رسد.تعبیرگری می‌گوید: اگر…
متن دوم