آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب عقرب

زهر

زهر ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب زهر، مال حرام، جنگ و درگیری و کشتن به ناحق می‌باشد.بعضی از تعبیرگران می‌گویند: اگر در خواب ببینی زهر می‌خوری، تعبیرش این است که خشم خودت را از کسی فرو می‌خوری و عصبانیت خودت را خاموش می‌کنی، ‌‌‌‌‌ ولی ابن…
متن دوم