آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب عقاب

واشه

واشه ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی واشۀ مطیع و رامی داری، یـعـنـی شخص بزرگی باعث می‌شود که به جاه و مقام و بزرگی برسی.اگر ببینی واشه از روی دست تو پرید و رفت و فقط طناب آن در دست تو مانده است، یـعـنـی بزرگی تو از بین می‌رود.جابر مغربی…

کرکس

کرکس ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی کرکس یا حتی استخوان و گوشت کرکس داری، تعبیرش این است که «پادشاه» به تو خوبی می‌کند.تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی کرکس با منقارش تو را زده و جای آن درد گرفته است، تعبیرش کاهش و ضرر و زیان در مال و…

عقاب

عقاب حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب عقاب «پادشاهی» قوی و با هیبت و ستمگر است که همه از او می‌ترسند.اگر در خواب ببینی عقابی به دست آورده‌ای یا کسی به تو داده است و آن عقاب رام و فرمانبردار تو می‌باشد، تعبیرش این است که از نزدیکان و…

چنگال پرنده

چنگال پرنده تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی مثل پرنده‌ها چنگال داری، تعبیرش این است که توان و قوتِ کسب رزق و روزی را به دست می‌آوری و بر دشمنانت پیروز خواهی شد.اگر ببینی چنگال پرنده‌ای در اختیار و در دست تو می‌باشد، یـعـنـی به اندازه…

باز

باز ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی پرنده باز به دست آورده‌ای یا کسی به تو داده است، و آن باز هم رام و مطیع می‌باشد، طوری که روی دست تو مینشیند، تعبیرش بزرگی قدر و منزلت و افزایش جاه و مقام و احترام می‌باشد. ابراهیم کرمانی می‌گوید:…
متن دوم