آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب عطسه کردن

عطسه کردن

عطسه کردن جابر مغربی می‌گوید: تعبیر خواب عطسه کردن مال و اموالی است که راحت و آسان به دست می‌آید.ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی عطسه کردی و "الحمدلله" گفتی، تعبیرش این است که شخص بزرگی حاجت و خواسته تو را برآورده می‌کند، یا اگر بیمار…

سرفه کردن

سرفه کردن ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی سرفه می‌کنی، تعبیرش این است که کسی از تو شکایت می‌کند، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) می‌فرمایند: یعنی از «پادشاه»به تو رنج و صدمه می‌رسد .ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی آهسته سرفه می‌کنی، یـعـنـی…
متن دوم