آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب عطر

مُشک

مُشک تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی مشک داری، تعبیرش این است که مردم تو را تحسین و ستایش می‌کنند.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی نافه‌ای مشک بیرون آورده‌ای، یـعـنـی با زنی ثروتمند ازدواج می‌کنی، یا اگر عالم و دانشمند هستی و این خواب را…

غالیه (نوعی عطر)

غالیه (نوعی عطر) ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب غالیه، ادب و شهرت می‌باشد،‌‌‌‌‌ ولی کرمانی می‌گوید: تعبیرش حج است، ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: تعبیرش مال و اموالی است که از شخصی بزرگ و رئیس و سرور به تو می‌رسد.ابراهیم کرمانی…

عطر

عطر تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی با خودت عطر داری، تعبیرش این است که اگر عالم و دانشمند هستی مردم از علم تو و یا اگر ثروتمند هستی از مال و ثروت تو بهره‌مند می‌شوند .امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای عطر عبارتند از: 1- تحسین و ستایش…

سک (نوعی عطر)

سک (نوعی عطر) ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی سک داری یا اینکه کسی آن را به تو داده است، تعبیرش این است که شخص با ادب و فرهنگی خواهی بود و مردم تو را تحسین و ستایش می‌کنند.اگر ببینی از تو بوی سک به مشام می‌رسد، یـعـنـی«کنیزک» مهربانی…

بخور کردن

بخور کردن ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب بخور کردن، رسیدن مال و اموال از شخصی بزرگ می‌باشد.اگر در خواب ببینی از بوهای خوب و خوش بخور می‌کنی، تعبیرش این است که به اندازه آن از مردی مال و اموال به دست می‌آوری، جابر مغربی نیز می‌گوید: بوی بخور…
متن دوم