آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب عبادت و پرستش

عبادت و پرستش

عبادت و پرستش ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی در مسجد یا عبادتگاه عبادت می‌کنی، تعبیرش این است که خیرات زیادی انجام می‌دهی، ولی اگر ببینی در جای ناشایستی عبادت می‌کنی، تعبیرش بر عکس حالت قبلی می‌باشد (دفع بلا و گرفتاری).اگر ببینی…

صلوات

صلوات ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی صلوات میفرستی، تعبیرش این است که حاجت و خواسته تو برآورده می‌شود و رزق و روزی تو افزایش می‌یابد و سرانجام به سعادت می‌رسی، بعضی از تعبیرگران می‌گویند: تعبیرش این است که سنت و روش پیغمبر(ص) را به…

روزه گرفتن

روزه گرفتن ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی در ماه رمضان روزه گرفته‌ای، تعبیرش گرانی و کمبود مواد غذائی می‌باشد، ‌‌‌‌‌ ولی بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: تعبیر روزه گرفتن برقراری دین خداوند و رهائی از غم و اندوه و ایمنی و مصونیت از…
متن دوم