آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب عاریت

قرض و عاریت

قرض و عاریت ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی به کسی چیزی قرض داده‌ای، تعبیرش این است که آن چیزی که قرض داده‌ای برای تو باقی و پایدار می‌ماند و از آن استفاده می‌کنی و بهره‌مندی می‌شوی . قرض و عاریت
متن دوم