آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب ظلم

مظلوم بودن

مظلوم بودن ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی مورد ظلم قرار گرفته‌ای، تعبیرش این است که در برابر ظالم یاری می‌شوی. اگر ببینی«پادشاه» به تو ظلم می‌کند، یـعـنـی پادشاه به تو ضرر و زیان می‌رساند (دفع بلا و گرفتاری).جابر مغربی می‌گوید: اگر…
متن دوم