آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب طلوع و غروب

طلوع و غروب

طلوع و غروب تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب طلوع آفتاب، برآورده شدن حاجت و خواسته می‌باشد، ‌‌‌‌‌ولی تعبیر خواب غروب آفتاب، بر خلاف طلوع آن است.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی آفتاب صاف و روشنی طلوع کرده و بر خانه‌ات تابیده است، تعبیرش این است…
متن دوم