آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب طلا و جواهر

زمرد

زمرد ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب زمرد، فرزند و برادر یا مال حلال و شایسته می‌باشد،‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: تعبیرش دین و مذهب خوب و نیک است و هر کم و زیادی در زمرد ببینی تعبیرش به دین و مذهب برمی‌گردد، ‌‌‌‌‌ ولی جابر می‌گوید: تعبیرش«کنیزک»…
متن دوم