آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب طبل

طبل

طبل امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب طبل، کار آشکاری است که با نادانی انجام شده و عاقبت آن باطل خواهد بود، ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: تعبیرش صدا و آواز خوش، ولی باطل است.تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب طبل زدن خبر ناخوشایند و…

صنج زدن

صنج زدن تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب شنیدنصنج، شنیدن حرفی ناخوشایند یا باطل می‌باشد. اگر ببینی همراه صنج، چنگ و نی و چغانه می‌زنی، تعبیرش گناه و معصیت می‌باشد .اگر در خواب ببینی صنج را شکستی، تعبیرش این است که از دروغ گفتن توبه می‌کنی.امام…
متن دوم