آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب طاووس

طاووس

طاووس حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب طاووس، زنی مفسد می‌باشد.ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی طاووس نر داری ، تعبیرش این است که از«پادشاهی» که «عجمی» است، مال و اموال به دست می‌آوری. اگر ببینی طاووس ماده داری، یـعـنـی با زنی…
متن دوم