آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب ضرابی

سکه سازی (ضرابی)

تعبیر کلی ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی ضرابی می‌کنی، تعبیرش این است که حرف‌های خودت را آراسته و زینت می‌دهی و با فخر و غرور بازگو می‌کنی . تعبیر کلی
متن دوم