آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب صندوق

صندوق

صندوق تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب صندوق، عزت و جاه می‌باشد، ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: تعبیرش زن می‌باشد.تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی صندوق نو داری، تعبیرش این است که به اندازه آن عزت و جاه به دست می‌آوری، یا با زنی ازدواج…
متن دوم