آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب صدقه دادن

صدقه دادن

صدقه دادن ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خواب صدقه دادن، ایمنی و امنیت می‌باشد، جابر مغربی نیز می‌گوید: تعبیرش به هر نوعی که باشد، سعادت دنیا و آخرت است.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی به کافری فقیر و تنگدست خیرات و صدقه می‌دهی،…

زکات

زکات ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب زکات این است که مال و اموال تو زیاد می‌شود.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی زکات مال و اموال خود را می‌دهی، تعبیرش این است که مال و اموال تو درست و حلال می‌باشد و بلا و گرفتاری رفع می‌شود،…

خوبی کردن

خوبی کردن ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب خوبی و نیکی کردن، بزرگی در دنیا و نجات از عذاب آخرت می‌باشد.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی به مردی خوبی و نیکی کردی، ولی بعداً او را خوار و ذلیل نمودی، تعبیرش این است که ناسپاس خواهی…
متن دوم