آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب صدای گنجشک

گنجشک

گنجشک حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب گنجشک، مردی با قدر و جاه می‌باشد (البته اگرعفیف و پاکدامن هستی)، ولی ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب گنجشک، کودک کوچک و خردسال می‌باشد و هر خوب و بدی که در گنجشک ببینی به کودک خردسال برمی‌گردد،…
متن دوم