آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب صحرا

کشتزار

کشتزار ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب کشتزار آشنا، فرزند می‌باشد.حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی در کشتزار آشنایی هستی، تعبیرش این است که کاری می‌کنی که برای دین و دنیای تو خوب و نیک می‌باشد. اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی…

صحرا

تعبیر کلی ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب خودت صحرائی را ببینی، تعبیرش شادی و خرمی از طرف پادشاه می‌باشد (به اندازۀ بزرگی صحرا). اگر در خواب ببینی در صحرای بزرگ و سرسبزی هستی، تعبیرش این است که نزدیک و مقرب پادشاه می‌شوی، ولی اگر صحرا پر از…

بیشه

بیشه ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب بیشه درختان، زنی بیابان‌نشین می‌باشد.اگر در خواب ببینی وارد بیشه‌ای شده که سرسبز بوده و اطراف آن درختان میوه‌دار وجود دارد (مخصوصاًً اینکه در بیداری نیز فصل آن میوه‌ها باشد) و ببینی که از آن میوه‌ها…
متن دوم