آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب شیطرج

شاهتره (شیطرج و …)

شاهتره (شیطرج و ...) تعبیرگری می‌گوید: در دیدن شاهتره تعبیر خیری وجود ندارد و ضرر و زیان می‌باشد و همچنین تعبیر خوردن آن، کاهش و ضرر و زیان مال و اموال است (دفع بلا و گرفتاری). شاهتره (شیطرج و ...)
متن دوم