آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب شیر گوسفند

گوسفند

گوسفند ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب گوسفند، غنیمت می‌باشد. جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی شیر گوسفند می‌خوری، تعبیرش این است که مال حلال به دست می‌آوری . ● گوشت: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی کباب و بریان گوشت…

شیر حیوانات مختلف

حیوانات مختلف ● شتر: حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی شتر را می‌دوشی، تعبیرش این است که به اندازه شیری که دوشیده‌ای «پادشاه» به تو مال و اموال می‌دهد. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی شیر شتر می‌خوری، تعبیرش گستردگی و فراخی…
متن دوم