آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب شیر گاو

شیر حیوانات مختلف

حیوانات مختلف ● شتر: حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی شتر را می‌دوشی، تعبیرش این است که به اندازه شیری که دوشیده‌ای «پادشاه» به تو مال و اموال می‌دهد. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی شیر شتر می‌خوری، تعبیرش گستردگی و فراخی…
متن دوم