آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب شیر شتر

شیر شتر

شیر شتر ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی شیر شتر می‌خوری، تعبیرش گستردگی و فراخی می‌باشد.حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی شتر را می‌دوشی، یـعـنـی به اندازه شیری که دوشیده‌ای «پادشاه» به تو مال و اموال می‌دهد، ولی اگر ببینی از…
متن دوم