آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب شیر سگ

سگ – گوشت یا شیر سگ

گوشت یا شیر سگ ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی گوشت سگ می‌خوری، یـعـنـی دشمن خود را با یکی دیگر از دشمنانت شکست می‌دهی، ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید: تعبیرش این است که بر دشمن پیروز می‌شوی .ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی شیر سگ می‌خوری،…
متن دوم