آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب شیر خوک

خوک – شیر و گوشت و پوست

شیر و گوشت و پوست جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی شیر خوک می‌خوری، تعبیرش این است که نادان و بی‌عقل می‌شوی،‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: یـعـنـی به اندازه‌ای که خورده‌ای از جهت مال و اموال و دارائی دچار مصیبت و غم و اندوه می‌شوی (دفع بلا و…

خوک

تعبیر کلی ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خواب ارتباط و آمیختن و دوستی با خوک از نظر دنیوی خوب بوده ولی از نظر اخروی و دینی خوب نمی‌باشد. تعبیر کلی
متن دوم