آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب شیر (جانور)

شیر (جانور)

تعبیر کلی ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خواب شیر، «پادشاه» می‌باشد، جابر مغربی نیز می‌گوید: تعبیر شیر نر، پادشاه و شیر ماده، زن پادشاه می‌باشد. تعبیر کلی
متن دوم