آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب شیر بز

شیر حیوانات مختلف

حیوانات مختلف ● شتر: حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی شتر را می‌دوشی، تعبیرش این است که به اندازه شیری که دوشیده‌ای «پادشاه» به تو مال و اموال می‌دهد. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی شیر شتر می‌خوری، تعبیرش گستردگی و فراخی…

بز – پوست و مو و شیر

پوست و مو و شیر جابر مغربی می‌گوید: تعبیر پوست و مو و شیر بز در خواب این است که خیر و برکت و مال و اموال به تو می‌رسد.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی بز ماده‌ای را دوشیدی و از شیرش خورده‌ای، تعبیرش این است که از زنی مال و اموال…
متن دوم