آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب شیرخشت

صمغ

صمغ ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی صمغ داری و از آن می‌خوری، تعبیرش این است که از مال کسی خرج می‌کنی. اگر ببینی مقدار زیادی صمغ داشته‌ای و آن‌ها را به کسی دادی، یـعـنـی مال و اموال خودت را به کسی خواهی داد.جابر مغربی می‌گوید: برای…

شیرخشت

شیرخشت تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب شیرخشت، رزق و روزی حلال می‌باشد.اگر در خواب ببینی شیرخشت فراوانی در خانه داری، تعبیرش این است که از مال و اموال، سود و منفعت کاملی به دست می‌آوری . اگر ببینی از صحرا شیرخشت جمع می‌کنی، یـعـنـی از مسافرت…
متن دوم