آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب شکم

گوارش

گوارش در اینجا منظور از گوارش، دارو یا ترکیبی است که جهت هضم و گوارش غذا بکار می‌رود. ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب گوارشی که شیرین باشد، سود و منفعت می‌باشد، ولی اگر تلخ و ترش باشد، تعبیرش غم و اندوه است (دفع بلا و گرفتاری).تعبیر گوارشی…

شکم – سایر موارد

سایر موارد ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی هر چه در شکم داشتی بیرون آوردی و شستی و دوباره وارد شکم کردی، تعبیرش این است که به خواسته خودت می‌رسی.اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی شیطان را گرفته‌ای یا شیطان وارد شکم تو شده است،…

شکم

تعبیر کلی حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر ظاهر یا باطن و داخل شکم، مال و اموال می‌باشد،‌‌‌‌‌ ولی ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب شکم، مربوط به فرزندان می‌شود،‌‌‌‌‌ کرمانی نیز می‌گوید: تعبیرش بستگان و فامیل می‌باشد. تعبیر کلی

روده

روده ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی روده‌ای را به دست آورده‌ای یا کسی آن را به تو داده است و خورده‌ای، تعبیرش این است که از بستگانت به تو خیر و منفعت می‌رسد و ممکن است که آن‌ها از طرف تو به شرافت و سعادت برسند. اگر ببینی رودۀ کسی را…
متن دوم