آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب شکستگی ساعد

ساعد

ساعد ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب ساعد، دوست و شریک و انسان مورد اعتماد است.اگر در خواب ببینی ساعد تو سالم و بزرگ است، تعبیرش این است که از دوست و شریک خودت خیر و منفعت به دست می‌آوری و باعث عزت تو می‌شود.اگر ببینی ساعد تو شکسته یا جدا…
متن دوم